مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
معماهای قیمت گذاری
۸۰,۰۰۰ تومان
جدید
پکیج کامل 12 کتاب مدیریت قیمت

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری در هاروارد - قیمت گذاری و سرمایه انسانی - قیمت گذاری در عمل - مزیت قیمتی - قیمت گذاری سودآور - قیمت گذاری و نیروی فروش - سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری - قیمت گذاری شش سیگما -  داستان های قیمت گذاری

۷۵۵,۰۰۰ تومان
قیمتگذاری منصفانه
۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
سفر قیمت گذاری
۶۰,۰۰۰ تومان
جدید
مزیت قیمتی
۷۰,۰۰۰ تومان
مزیت قیمتی

مجموعه مدیریت قیمت (4)

۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت گذاری سودآور

مجموعه مدیریت قیمت (3)

۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج 5 کتاب مدیریت قیمت (شماره 2)

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری و سرمایه انسانی - سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری

۳۲۰,۰۰۰ تومان