زندگی نامه

مرتبه علمی : استادیار

دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی

مدیریت‌ و حسابداری

 

کتاب های منتشر شده