زندگی نامه

پست الکترونیک: mehdihashemi180@ut.ac.ir

سوابق علمی:

 1. دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران
 2. کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
 3. رتبه اول کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید عملیات با معدل 18.53.
 4. دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران با معدل 18.46.
 5. کسب عنوان دانشجوی نمونه علمی ، اخلاقی و پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال 1390.
 6. دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی و نمره 85/19.

سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس" آمار1و2، تحقیق در عملیات1،کنترل پروژه، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع سازمانی، تئوری های مدیریت، کنترل کیفیت، کارورزی، پروژه"،  نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه پیام نور کازرون1391-1392.
 2. تدریس دروس" آمار1و2، تحقیق در عملیات1، کنترل پروژه، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع سازمانی "،  نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه پیام نور کازرون1393-1392.
 3. تدریسدروس" ، تحقیق درعملیات2، ریاضی و کاربرد آن در مدیریت1"، نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه تهران. 1395-1394.
 4. تدریس دروس" آمار2، سیستم های خرید و انبارداری "، نیم سال اول سال تحصیلی دانشگاه تهران. 1396-1395.
 5. تدریس درس"تحقیق در عملیات 1" نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه آزاد تهران مرکز. 1397-1398

کتاب های منتشر شده