زندگی نامه

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

 

سمت‌های علمی و اجرایی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور:

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

 

 

سمت‌های علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران:

هیات تحریریه مجله پژوهش‌های نوین ادبی

 

کتاب های منتشر شده