زندگی نامه

مرتبه علمی : استادیار

دانشکده محیط زیست

 

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

 

Ph.D ، دانشگاه تهران، مهندسی محیط زیست

 

۱۳۸۶ ← ۱۳۹۱

 

M.S ، ترتیب مدرس، مهندسی عمران- محیط زیست

 

۱۳۸۴ ← ۱۳۸۶

 

کارشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهندسی آبیاری و زهکشی

 

۱۳۷۹ ← ۱۳۸۴

 

کتاب های منتشر شده