زندگی نامه

  • معاون اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • مدیر دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه

ایمیل: hzarea@ut.ac.ir

صفحه پروفایل استاد محترم در سایت دانشگاه تهران: https://profile.ut.ac.ir/~hzarea

 

کتاب های منتشر شده