زندگی نامه

ایشان دارای دكتری مدیریت بازرگانی با (گرایش بازاریابی بین الملل) دانشگاه دهلی هندوستان طی سالهای 60-1355بوده است. برخی از عناوین دکتر ابراهیمی عبارتست از: مدیر گروه تحقیقات مدرسه عالی بازرگانی سابق (دانشگاه علامه طباطبایی ) 1355-1353

 

کتاب های منتشر شده