زندگی نامه

دکتري تخصصي مهندسي صنايع
دانشگاه علم و صنعت ايران

مدرس دانشگاه،
مدرس درس تحقيق در عمليات و احتمال کنکور کارشناسي ارشد و دکتري.
نايب رييس هيئت مديره شرکت پارت پيشروگامان

کتاب های منتشر شده