زندگی نامه

مدرک تحصیلی

دكتراي مديريت مالي

 

سوابق کاری

عضو هيأت مديره بيمه اتكايي ايرانيان

 

عضو هيأت مديره سرمایه گذاری فرهنگیان

 

عضو هيأت مديره و معاون سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن

 

عضو هيأت مديره خدمات بیمه‌ای مسکن آباد

 

رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک مسکن

 

کتاب های منتشر شده