زندگی نامه

  1. مدیرتحلیل، سرمایه گذاری کارگزاری بانک صنعت و معدن-  کارگزاری بانک صنعت ومعدن 
  2. معاون عملیات کارگزاری بانک دی-  کارگزای بانک دی 
  3.   مدیر واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک رفاه کارگران-  کارگزاری بانک رفاه کارگران 
  4. مدیر دارایی تأمین سرمایه امید-  تأمین سرمایه امید 
  5.  عضو هیأت مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی به دان-  شرکت پردازش اطلاعات مالی به دان 
  6.  عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-  شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان

 

کتاب های منتشر شده