زندگی نامه

دانشکده: علوم اقتصادي و اداري

مرتبه علمی: دانشيار

گروه: مديريت صنعتي

عنوان شغلی: هیئت علمی

پست الکترونیک: bozorgmehr.maleki1363@gmail.com

 

 

کتاب های منتشر شده