زندگی نامه

مدارک تحصیلی: 1390

 

دکتری مدیریت دانشگاه تهران

 

 

وابستگی جاری: 1385 تاکنون

 

دانشیار مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

 

 

سوابق آموزشی و پژوهشی: 1392-1394

 

مدیر گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام

 

کتاب های منتشر شده