زندگی نامه

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسي ارشد: مهندسي صنايع- صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران

        دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان

سوابق تدریس:

Ãمدرس درس " طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي "

1.

دانشگاه هرمزگان

7.

بسيج دانشگاه تهران (مجتمع کوثر) (تهران)

2.

مؤسسه علوم و فنون ماهان

8.

آموزشگاه آرمان  (تهران)

3.

مؤسسه آموزش عالي آزاد پژوهش

9.

مؤسسه پاسارگاد (تهران)

4.

آموزشگاه مدرسان شريف

10.

مؤسسه سيميا (تهران)

5.

مؤسسه نصير

11.

مؤسسه بينش (تهران)

6.

مرکز تخصصي، کاربردي دانشگاه صنعتي شريف

12.

پوران پژوهش(تهران)

 

مدرس درس " طراحي سيستم­هاي صنعتي"              

  • مؤسسه آموزش عالي آزاد پژوهش
  • مؤسسه علوم و فنون ماهان
  • موسسه مدرسان شريف

مدرس دروس پروژه طراحي ايجاد صنايع، تحقيق در عمليات1 و 2، برنامه‌ريزي و کنترل توليد و موجودي‌ها، تئوري احتمالات و کاربرد آن  و آمار مهندسي در دانشگاه هرمزگان

کتاب های منتشر شده