زندگی نامه

  • آخرین مدرک تحصیلی و محل تحصیل: دکتری حسابداری دانشگاه تهران
  • سمت: مدرس دانشگاه و فعال در بخش پولی و مالی
  • سوابق تدریس: حسابداری بهای تمام شده، حسابداری پیشرفته، حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالی

کتاب های منتشر شده