زندگی نامه

1. دکتری حسابداری از دانشگاه پوترا مالزی

2. عضو هییت علمی و کمیته اعتبارسنجی نشریات بین النلل دانشگاه تهران

3. سوابق تدریس، پژوهش و رزومه کامل من:

https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/331-2015-06-04-12-27-48

کتاب های منتشر شده