زندگی نامه

مدارک تحصیلی:1397

 

دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

 

وابستگی جاری: 1397-1391

 

دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

 

کتاب های منتشر شده