زندگی نامه

معرفی

علاقه مند به حوزه مدیریت (عمومی)

استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج

 

علاقه مندی ها

زنجیره تامین پایدار
تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمون‌های t و میانگین جامعه، خی-دو ، من ویتنی، کروسکال والیس، و تحلیل عامل اکتشافی با نرم‌افزار SPSSو.....
انتخاب گزینه بهینه با روش TOPSIS, TOPSIS FUZZY, VICOR, VICOR FUZZY, SAW
تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SMART PLS - AMOSS
رتبه‌بندی معیارها و زیر معیارها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، ANP, ANP FUZZY , AHP, AHP FUZZY و تمامی روشهای فازی

 

مقالات جواد عزیزی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان با مدل سازی معادلات ساختاری (موردمطالعه: بانک قوامین یاسوج)
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
تاثیر استراتژی یادگیری سازمانی بر استراتژی نوآوری با توجه به نقش میانجی گر استراتژی خلاقیت سازمانی
سال 1397
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
تاثیر رهبری تحولی بر رفتار نوآورانه کارکنان و چابک سازی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد)
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
مدل سازی تاثیر باورهای فرهنگی مدیران مدارس در استفاده از سبک های مدیریت تصمیم گیری
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 

مقالات جواد عزیزی در ژورنال های داخلی

بررسی تاثیر سر زندگی فضای شهری بر رضایت شهروندان شهر یاسوج
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری
تاثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان (مطالعه موردی: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت اسلامی
توسعه مدل مدیریت زنجیره تامین سبز یانگ در شرکت سینره
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مدیریت صنعتی
بررسی تاثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تامین سبز با نقش تعدیل کننده بکارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز: شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی
هرامی سیف آباد، محمد و عزیزی، جواد و حجت دوست، سجاد،1401،بررسی تاثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تامین سبز با نقش تعدیل کننده بکارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز: شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج
سال 1401
زرنگاریان، یوسف و جواد عزیزی. " تاثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان (مطالعه موردی: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی)". فصلنامه مدیریت اسلامی
سال 1398
تشکریان جهرمی علیرضا، روشن سیدعلیقلی، عزیزی جواد، حجت دوست سجاد. تحلیل تواناسازی و خبرگی ارتباطی پرسنل بیمارستان بر راندمان شغلی آنان مورد مطالعه : بیمارستان شهید بهشتی – یاسوج - ایران. سلامت کار ایران. ۱۳۹۷; ۱۵ (۱) :۶۵-۷۵
سال 1397
معزز، هاشم و جواد عزیزی. " توسعه مدل مدیریت زنجیره تامین سبز یانگ در شرکت سینره". فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 2، صفحه 332-309.
سال 1395

 

تالیفات جواد عزیزی

زنجیره تامین پایدار(نگاه دانش)
1394 - فارسی

 

کتاب های منتشر شده