زندگی نامه

دکتر رضا کهن هوش نژاد دانش آموخته دکتری کارآفرینی از پردیس فارابی دانشگاه تهران بوده و فعالیت‌های پژوهشی مانند تالیف کتاب کارآفرینی سازمانی؛ ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

 

کتاب های منتشر شده