زندگی نامه

آدرس پست الكترونيكي: razari47@gmail.com

سوابق تحصيلی:

  1. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکز کارشناسی ارشد تهران، سال اخذ مدرک
  2. کارشناسی علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک

سوابق کاری:

معاون مدیر کل امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه

سوابق تدريس:

  1. تدريس زبان انگليسی عمومی (دوره های مکالمه و گرامر)، انستيتو زبان انگليسی سيمين
  2. تدريس زبان انگليسی تخصصی اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران و ساير موسسات آموزشی
  3. تدريس اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، مديريت توسعه، دانشگاه افسری امام علی (ع)

سوابق پژوهشی:

  1. كارشناس‌ارشدطرح"رتبه‌بندی‌صنايع ايران با توجه به ظرفيت های تجارت خارجی"،پژوهشکده امور اقتصادی
  2. كارشناس ارشد طرح "تدوين سياست های بهينه تجارت خارجی ايران برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی"، پژوهشکده امور اقتصادی
  3. مجري و طراح نرم افزار"بانک اطلاعات انطباق سيستم های کدگذاری CPC,HS,ISIC,SITC"، پژوهشکده امور اقتصادی
  4. كارشناس طرح "چگونگی استقرار صنايع در کشور"، وزارت امور اقتصادی و دارايی
  5. كارشناس طرح "مکان يابی دانشگاه تربيت معلم در استان فارس"، وزارت علوم

کتاب های منتشر شده