زندگی نامه

  دانشیار گروه مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق تحصیلی

دكتري (Ph.D):مديريت سيستم‌ها - دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي ارشد:مديريت فناوری اطلاعات - دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي:مهندسی صنايع –گرايش برنامه ريزی و تحليل سيستم‌ها- دانشگاه علم و صنعت ایران

کتاب های منتشر شده