زندگی نامه

متولد 1329

دکتری آموزشی مدیریت بازرگانی - آمریکا - دانشگاه شمالی کلرادو - 1361

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

37 سال سابقه خدمت

عضو هیئت علکی دانشکده مدیریت از سال 1362

مدرس علوم بازاریابی و مدیریت استراتژیک در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

مولف ومترجم 8 کتاب در زمینه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی و استراتژیک

کتاب های منتشر شده