زندگی نامه

  1. لیسانس حسابداری
  2. فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی (گرایش انتقال تکنولوژی)
  3. معاون مدیر کل سنجش مهارت( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )
  4. تدریس دروس حسابداری در مراکز آموزشی غیر دولتی  
  5. تالیف 10 عنوان کتاب حسابداری ، 3 عنوان مقاله وپایان نامه تحصیلات تکمیلی در خصوص عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

کتاب های منتشر شده