پکیج مبانی احتمال و کاربردهای آن جلد 1 و 2

سوالات و تشریح مسائلپکیج کتابهای نگاه دانش شامل 2 کتاب مبانی احتمال و کاربردهای آن و تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربردهای آن

300,000 تومان