چاپ جدید: 2000 سوالات آمار و احتمالات مهندسی

  • 19
  • تير
چاپ جدید: 2000 سوالات آمار و احتمالات مهندسی

کتابی ویرایش شده با سوالات جدید از مولفین: دکتر مجید ایوزیان و میثم حدادی

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران