بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

  • 12
  • آذر
بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

ویرایش جدید! کتابی از دکتر اسداللهی فام

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران