تازه ها: حسابرسی با رویکرد بخش عمومی (حسابرسی دولتی)

  • 26
  • تير
تازه ها: حسابرسی با رویکرد بخش عمومی (حسابرسی دولتی)

با تالیف مجید باجالان - هوشنگ محققی - مجید طاهریان

برای خرید کلیک کنبد.


نظرات کاربران