تازه ها: دو کتاب جدید از مجموعه مدیریت قیمت

  • 04
  • شهريور
تازه ها: دو کتاب جدید از مجموعه مدیریت قیمت

قیمت گذاری و سرمایه انسانی و قیمت گذاری در هاروارد

توضیح : مجموعه مدیریت قیمت به سرپرستی دکتر محسن نظری (استاد دانشگاه تهران) و ترجمه ای از مهمترین آثار با همکاری دانشجویان رشته مدیریت است.

1. صفحه اختصاصی و لینک خرید قیمت گذاری و سرمایه انسانی

2. صفحه اختصاصی و لینک خرید قیمت گذاری در هاروارد


نظرات کاربران