تازه ها: مبانی احتمال و کاربردهای آن

  • 22
  • مرداد
تازه ها: مبانی احتمال و کاربردهای آن

کتابی جدید از مجید ایوزیان و محمدرضا مهرپور


نظرات کاربران