انتشار دو کتاب در عرصه بين المللی

  • 18
  • آذر
انتشار دو کتاب در عرصه بين المللی

دو کتاب دکتر سید محمد مقیمی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با عناوین: " اصول و مبانی مدیریت اسلامی" PRINCIPLES AND FUNDAMENTALS OF ISLAMIC MANAGEMENT و "مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی" ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT: AN ISLAMIC APPROACH

در نوامبر سال 2018 میلادی توسط انتشارات امرالد   Emerald Publishing در کشور انگلستان منتشر گردید.

با عنایت به مفروضات دیدگاه اقتضایی ، تدوين اصول و مبانی مدیریت مبتنی بر جهانبینی اسلامی برای مديران در جهان اسلام و جوامعی که خواهان حاکميت ارزش‌های اخلاقی و معنوی در سازمانهای خود هستند، بایسته و ضروری است. واکاوی نوع مديريت پیامبران الهی:‌‌‌­و همچنين آيات و روايات در مكتب الهامبخش اسلام؛ بويژه قرآنکریم، نهج‌البلاغه و سیره‌‌ نظری و عملی معصومین:، درسهای آموختنی فراوانی به همراه دارد. مولف با بیان این مفروضه که منابع غنی اسلامی سرشار از الگوهای عملی برای مدیریت سازمانها در راستای سعادت مادی و معنوی بشریت است؛ در این دو کتاب کوشش نموده است تا با مراجعه به قرآنکریم و سایرمنابع غنی اسلامی که نهجالبلاغه سرآمد آنهاست، چارچوبی نوین، متناسب با نیازها و الزامات روز مدیریت عرضه نماید. به همین منظور، مولّف بسیاری از منابع اسلامیکه انتظار میرود مطالب مدیریتی درآنها یافت شود را با دقت مورد واکاوی قرار داده است. در سرآغاز تالیف این دو مجموعه، قرآنکریم با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و با فیشبرداریهای موضوعی، قریب به پانصد آیه قرآنی که از نظر مولف حاوی نکات برجسته مدیریتی بوده، استخراج و سپس با مراجعه به تفسیر قرآنکریمکه پل ارتباطی میان ذهن محقق و آیات نورانیکلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانیکه نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار داده است. همین فرآیند در خصوص بسیاری از منابع اسلامی کلیدی تکرارگردیده که در این میان، نهجالبلاغه که بعد از قرآن کریم به عنوان دومین منبع اصلی نگارشکتاب محسوب میشود، بارها مورد کاوش محققانه قرارگرفته است.

مولّف در تدوین کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی، ضمن مفهوم شناسی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام  و تبیین فرآیند شکل­گیری و رویکردهای مدیریت اسلامی ، با عنایت بهکارکردهای اصلی مدیریت، مباحث كتاب را در قالب هشت فصل به شرح ذيل تنظيم نموده است:

 فصل اول: مفهوم سازمان و مديريت از ديدگاه اسلام

فصل دوم: فرآيند شكل گيري مديريت اسلامي و انواع رويكردهاي آن

فصل سوم: اصول برنامه ريزي در مديريت اسلامي

فصل چهارم: تصميم گيري و سياستگذاري در مديريت اسلامي

فصل پنجم: اصول سازماندهي در مديريت اسلامي

فصل ششم: مديريت منابع انساني در مديريت اسلامي

فصل هفتم: هدايت در مديريت اسلامي

فصل هشتم: كنترل سازماني در مديريت اسلامي

کتاب مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی نیز شامل مبانی رفتار سازمانی و مباحث رفتار سازمانی در سه سطح فردی ، گروهی و سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی است که در قالب ده فصل به شرح ذيل تنظیم شده است:

فصل اول: مباني رفتار سازماني در مديريت اسلامي

فصل دوم: تفاوتهاي فردي: شخصيت در مديريت اسلامي

فصل سوم: ادراك انساني در مديريت اسلامي

فصل چهارم: انگيزش در مديريت اسلامي

فصل پنجم: نگرشهاي مرتبط با كار سازمان آخرت گرا

فصل ششم: ارتباطات سازماني در مديريت اسلامي

فصل هفتم: مديريت تعارض سازماني در مديريت اسلامي

فصل هشتم: نفوذ و روابط رهبر – پيرو در سازمانهاي آخرت گرا

فصل نهم: سبك هاي رهبري در مديريت اسلامي

فصل دهم: فرهنگ سازماني و اخلاقيات در مديريت اسلامي

این دوکتاب برای استفاده دانشجویان ، محققان و مدیران سازمانها و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی  با قيمت 100 دلار به رشته تحریر در آمده است.


نظرات کاربران