زندگی نامه

دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری  و خط مشی گذاری عمومی دانشکده دانشگاه تهران؛

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛

کارشناسی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛

رتبه 1 کشور در کنکور سراسری کارشناسی ارشد مدیریت سال 1390؛

رتبه 14 کشور در کنکور سراسری  دکتری مدیریت  سال 1392 در میان تمامی گرایشها؛

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و موسسات برتر آموزشی کنکور؛

 مجری پروژه های مطالعاتی  در سازمانها و نهادهای مختلف  و مولف بیش از 15 عنوان مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی؛

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی: خط مشی گذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی، حاکمیت شرکتی.

کتاب های منتشر شده