بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

  • 12
  • بهمن
بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ویرایش جدید 1400! کتابی از مولفین گرجی آرا و حسینی

برای خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران