بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2

  • 13
  • آذر
بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2

بر اساس استانداردهای سال 1398

کتابی از اساتید محترم نورش، مهرانی، کرمی، وافی ثانی، فرهمند و بیک بشرویه

خریداری جلد اول حسابداری صنعتی

خریداری جلد دوم حسابداری صنعتی


نظرات کاربران