بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2

  • 21
  • آبان
بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2

ویرایش جدید! بر اساس استاندارهای جدید سال 1398

مولفین: اساتید دکتر نوروش - کرمی - مهرانی - مرادی

 


نظرات کاربران