علوم انسانی بیشترین دانش آموخته را دارد/ استانهای پیشتاز

  • 19
  • آبان
علوم انسانی بیشترین دانش آموخته را دارد/ استانهای پیشتاز

براساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بیشترین تعداد دانش آموختگان در همه شیوه های آموزشی مربوط به گروه علوم انسانی بوده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که توسط موسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده است، تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفکیک شیوه آموزش، نوع تحصیل، وابستگی مرکز و جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، ۷۹۸۷۳۶ نفر از موسسات آموزش عالی کشور دانش آموخته شده اند.

این آمار در کتابی با عنوان آمار آموزش عالی ایران منتشر شده است.

توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت

توزیع درصد دانش آموختگان به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ نشان می دهد، از مجموع ۷۹۸۷۳۶ نفری که از موسسات آموزش عالی کشور دانش آموخته شده اند، ۴۱.۶۳درصد (۳۳۲۵۱۳ نفر) آنان را زنان و ۵۸.۳۷ درصد (۴۶۶۲۲۳ نفر) را مردان تشکیل می دهند.

آمار دانش آموختگان موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی مرکز، ۵۷.۸۲ درصد (۴۶۱۸۳۳ نفر) از دانش آموختگان از موسسات آموزش عالی بخش دولتی و ۴۲.۱۸ درصد (۳۳۶۹۰۳ نفر) از موسسات آموزش عالی بخش غیردولتی فارغ التحصیل شده اند.

تحصیل بیش از ۸۶ درصد دانش آموختگان به شیوه حضوری

براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفکیک شیوه آموزش، از ۷۹۸۷۳۶ نفر دانش آموخته موسسات آموزش عالی بخش دولتی و بخش غیردولتی، ۸۶.۰۴ درصد (۶۸۷۲۲۳ نفر) به شیوه حضوری، ۱۲.۹۴ درصد (۱۰۳۳۷۹ نفر) به شیوه نیمه حضوری و ۱.۰۲ درصد (۸۱۳۴ نفر) به شیوه غیرحضوری دانش آموخته شده اند.

تحصیل بیش از ۸۹ درصد دانش آموختگان به صورت روزانه

براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی بر حسب نوع تحصیل، ۸۹.۳۵ درصد (۷۱۳۶۷۶ نفر) از دانش آموختگان به صورت روزانه، ۴.۶۴ درصد (۳۷۰۳۹ نفر) شبانه، ۳.۵۱ درصد (۲۸۰۷۵ نفر) فراگیر، ۱.۰۲ درصد (۸۱۳۴ نفر) الکترونیکی، ۰.۸۱ درصد (۶۴۶۲ نفر) پودمانی، ۰.۴۹ درصد (۳۹۲۵ نفر) پردیس و ۰.۱۸ درصد (۱۴۲۵ نفر) نیمه حضوری دانش آموخته شده اند.

توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره (مقطع) تحصیلی

براساس توزیع درصد دانش آموختگان دوره های (مقطع) تحصیلی را در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، ۲۴.۵ درصد (۱۹۵۶۸۵ نفر) آنان از دوره تحصیلی کاردانی، ۵۷.۱۴ درصد (۴۵۶۴۱۵ نفر) کارشناسی، ۱۶.۵۸ درصد (۱۳۲۴۴۴ نفر) کارشناسی ارشد، ۰.۷۳ درصد (۵۸۰۳ نفر) دکتری حرفه ای و ۱.۰۵ درصد (۸۳۸۹ نفر) دکتری تخصصی دانش آموخته شده اند.

گروه تحصیلی علوم انسانی بیشترین تعداد دانش آموختگان درهمه شیوه های آموزشی

براساس توزیع تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش، گروه تحصیلی، وابستگی مرکز و جنسیت در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، بیشترین تعداد دانش آموختگان در همه شیوه های آموزشی (حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری) مربوط به گروه تحصیلی علوم انسانی بوده است.

توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه تحصیلی

براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بر حسب گروه های تحصیلی، ۴۸.۰۶ درصد (۳۸۳۸۷۸ نفر) دانش آموختگان از گروه علوم انسانی، ۴.۵۹ درصد (۳۶۷۰۱ نفر) از گروه علوم پایه، ۴.۳۷ درصد (۳۴۸۶۶ نفر) از گروه علوم پزشکی، ۳۱.۳۴ درصد (۲۵۰۳۳۰ نفر) از گروه فنی و مهندسی، ۳.۹۹ درصد (۳۱۸۴۰ نفر) از گروه کشاورزی و دامپزشکی و ۷.۶۵ درصد (۶۱۱۲۱ نفر) از گروه هنر، دانش آموخته شده اند.

کارشناسی ها بیشترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی

توزیع دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به تفکیک گروه های تحصیلی، دوره های تحصیلی و جنسیت نشان داده است. بیشترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی، از دوره کارشناسی بوده است در حالی که کمترین تعداد دانش آموختگان گروه های تحصیلی علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر از دوره دکترای تخصصی و کمترین تعداد دانش آموختگان گروه های علوم پایه و علوم پزشکی از دوره کاردانی است.

توزیع درصد دانش آموختگان گروه های تحصیلی به تفکیک دوره های تحصیلی

توزیع درصد دانش آموختگان گروه های تحصیلی به تفکیک دوره های تحصیلی نشان می دهد. در گروه علوم انسانی ۵۷.۵۷ درصد، در گروه علوم پایه ۶۲.۷۳ درصد، در گروه علوم پزشکی ۵۹.۵۷ درصد گروه فنی و مهندسی ۵۷.۰۸ درصد، گروه کشاورزی و دامپزشکی ۶۲.۴۱ درصد، گروه هنر ۴۷.۲۱ درصد دانش آموخته دوره کارشناسی هستند.

بیشترین دانش آموختگان مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی

براساس توزیع تعداد دانش آموختگان به تفکیک وابستگی مرکز، نوع وابستگی و دوره (مقطع) تحصیلی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، در بخش دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی با ۱۵۸۳۳۵ نفر بیشترین و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی با ۴۸۵۵ نفر کمترین تعداد دانش آموخته را داشته اند.

دانشگاه آزاد بیشترین تعداد دانش آموخته در بخش غیردولتی

در بخش غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۵۷۷۳۵ نفر بیشترین تعداد دانش آموخته را دارا است.

توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع وابستگی

براساس توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی نشان می دهد، ۱۳.۱۱ درصد (۱۰۴۷۳۲ نفر) از دانش آموختگان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۲.۹۴ درصد (۱۰۳۳۳۷ نفر) از دانشگاه پیام نوراست.

همچنین ۱۹.۸۲ درصد (۱۵۸۳۳۵ نفر) از دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۵.۰۳ درصد (۴۰۲۰۳ نفر) از دانشگاه فنی و حرفه ای، ۲.۰۱ درصد (۱۶۰۲۲ نفر) از دانشگاه فرهنگیان، ۴.۳ درصد (۳۴۳۴۹ نفر) از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هستند.

براساس این آمار،   ۰.۶۱ درصد (۴۸۵۵ نفر) از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، ۳۲.۲۷ درصد (۲۵۷۷۳۵ نفر) از دانشگاه آزاد اسلامی و ۹.۹۱ درصد (۷۹۱۶۸ نفر) از موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی، دانش آموخته شده اند.

استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی رکوردار بیشترین دانش آموخته

براساس توزیع تعداد دانش آموختگان به تفکیک استان محل تحصیل در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، استان های تهران با تعداد ۱۷۰۲۳۹ نفر (۲۱.۳۱ درصد)، اصفهان ۵۲۹۳۷ نفر (۶.۶۳ درصد) خراسان رضوی ۴۹۳۰۲ نفر (۶.۱۷ درصد) بیشترین و استان های ایلام با ۷۵۵۳ نفر (۰.۹۵ درصد)، استان خراسان جنوبی با ۸۰۶۸ نفر (۱.۰۱ درصد) و استان خراسان شمالی با ۸۱۵۶ نفر (۱.۰۲ درصد) کمترین تعداد دانش آموختگان را داشته اند.

توزیع درصد دانش آموختگان آموزش عالی به تفکیک استان و به ترتیب بیشترین به کمترین نشان می دهد، دامنه تغییرات درصد دانش آموختگان در بین ۳۰ استان کم و بین ۰.۹۵ درصد تا ۶.۶۳ درصد قرار دارد اما استان تهران با ۲۱.۳۱ درصد سهم بیشتری را نسبت به دیگر استان ها دارا است.

درصد بالای دانش آموختگان بخش دولتی در استان های مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام

توزیع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی بخش دولتی را در استان ها نشان می دهد، فراوانی استان هایی که درصد دانش آموختگان آن بین ۵۴.۹ درصد تا ۶۴.۹ درصد است بیش از دیگر گروه ها است و ۱۲ استان در این گروه قرار دارد. درصد بالای دانش آموختگان بخش دولتی در استان های مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام از نکات برجسته است.

۱۴ استان پیشتاز در گروه علوم پزشکی

همچنین در۱۴ استان درصد دانش آموختگان گروه علوم پزشکی بیش از متوسط کشوری (۴.۳۷ درصد) و در ۱۷ استان کمتر از متوسط کشوری است.

استان های سیستان و بلوچستان با ۸.۳۳ درصد، خراسان جنوبی با ۶.۷۳ درصد و فارس با ۶.۵۸ درصد بیشترین و استان های قزوین با ۲.۵۹ درصد، قم با ۲.۶۵ درصد و البرز با ۲.۸ درصد کمترین درصد دانش آموختگان این گروه تحصیلی را دارا است.

توزیع درصد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی نشان می دهد که در ۱۲ استان درصد دانش آموختگان این گروه بیش از متوسط کشوری (۳۱.۳۴ درصد) و در ۱۹ استان کمتر از متوسط کشوری است. استانهای بوشهر با ۳۹.۰۲ درصد، مرکزی با ۳۸.۶۵ درصد و اصفهان با ۳۸.۲۸ درصد بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان با ۲۰.۳۴ درصد، قم با ۲۱.۵۸ درصد و خراسان جنوبی با ۲۳.۹ درصد کمترین درصد دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی را در استان ها داشته اند.

همچنین توزیع درصد دانش آموختگان گروه کشاورزی و دامپزشکی نشان می دهد که در ۱۸ استان کشور درصد دانش آموختگان آنان بیش از متوسط کشوری (۳.۹۹ درصد) و در ۱۳ استان کمتر از متوسط کشوری است.

استان های خراسان جنوبی با ۹.۳ درصد، گلستان با ۹.۲۸ درصد و سیستان و بلوچستان با ۸.۸۵ درصد بیشترین و استان های قم با ۱.۵۱ درصد، تهران با ۱.۷۸ درصد و هرمزگان با ۲.۸۶ درصد کمترین درصد دانش آموختگان گروه تحصیلی را دارا است.

همچنین در ۱۱ استان درصد دانش آموختگان گروه هنر بیش از متوسط کشوری (۷.۶۵ درصد) و در ۲۰ استان کمتر از متوسط کشوری است.

استان های قزوین با ۱۰.۹۴ درصد، مازندران با ۱۰.۶۳ درصد و یزد با ۹.۶۴ درصد بیشترین و استان های بوشهر با ۲.۴۸ درصد، کهگیلویه و بویر احمد با ۳.۰۲ درصد و سیستان و بلوچستان با ۳.۸۳ درصد کمترین درصد دانش آموختگان گروه هنر را در بین استان های کشور دارا هستند.

بیشترین دانش آموختگان مربوط به دانشگاه های تهران، تبریز و شهید بهشتی

توزیع تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تفکیک موسسه آموزش عالی، گروه تحصیلی و دوره تحصیلی نشان می دهد، دانشگاه های تهران با ۸۳۸۵ نفر، تبریز با ۴۲۴۲ نفر و شهید بهشتی با ۴۱.۰۹ نفر به ترتیب بیشترین تعداد دانش آموخته را پس از دانشگاه های جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی و حرفه ای دارا هستند.


نظرات کاربران