حسابداری


منابع پيشنهادي انتشارات نگاه دانش براي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

منابع پيشنهادي

 

زبان عمومي و تخصصي

1. زبان عمومي، تأليف آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

2. زبان عمومي، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

3. 504 واژه ضروري انگليسي ترجمه سيدمحمدرضا ناصرزاده و آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

4. زبان تخصصي رشته حسابداري، تأليف ايرج نوروش و سيدمحمدرضا ناصرزاده، انتشارات نگاه دانش

5. زبان تخصصي رشته حسابداري، تأليف عبدالرضا تالانه، انتشارات كيومرث

 

رياضي و آمار

1. رياضيات عمومي جلد 1 و 2 تأليف دكتر پوركاظمي، نشر ني

2. رياضي عمومي، تأليف اميد محموديان، انتشارات نگاه دانش

3. 2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضي عمومي، تأليف اميد محموديان و اميرعرفانيان، انتشارات نگاه دانش

4. آمار و كاربرد آن در مديريت، تأليف دكتر عادل آذر و منصور مؤمني، انتشارات سمت

5. آمار و احتمال تأليف محسن طوراني، انتشارات پارسه

 

حسابداري مالي

1. مروري جامع بر حسابداري مالي جلد 1 و 2، تأليف ايرج نوروش، غلامرضا كرمي و...، انتشارات نگاه دانش

2. استانداردهاي حسابداري ايران، نشريه 160 سازمان حسابداري

3. 2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي، تأليف غلامرضا كرمي، محمد مرادي و...، انتشارات نگاه دانش

 

حسابداري صنعتي

1. مروري جامع بر حسابداري صنعتي جلد 1 و 2، تأليف ايرج نوروش، غلامرضا كرمي و...، انتشارات كتاب نو

2. مجموعه كامل و طبقه‌بندي شده حسابداري صنعتي تأليف رضا درگاهي انتشارات نگاه دانش

3. حسابداري صنعتي 1، تأليف قسيم عثماني، انتشارات ترمه

4. 2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي، تأليف غلامرضا كرمي، محمد مرادي و...، انتشارات نگاه دانش

 

حسابرسي

1. مروري جامع بر حسابرسي، تأليف ايرج نوروش، غلامرضا كرمي و...، انتشارات نگاه دانش

2. استانداردهاي حسابرسي ايران، نشريه 124 سازمان حسابرسي

3. 2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابرسي، تأليف غلامرضا كرمي و مجيد شهبازي، انتشارات نگاه دانش

 

كتاب‌هاي مجموعه سوالات كنكور و پاسخ‌هاي تشريحي

1. مجموعه سوالات حسابداري سراسري كنكور كارشناسي ارشد 75 تا 91 گروه مؤلفان انتشارات نگاه دانش