مدیریت اجرایی و شهری


منابع پيشنهادي انتشارات نگاه دانش براي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي

 

منابع پيشنهادي

 

زبان عمومی و تخصصي

1. زبان عمومي، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

2. زبان عمومي، تأليف آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

3. زبان تخصصي مديريت با تأكيد بر استراتژي‌هاي درك مطلب، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

4. 504 واژه ضروري انگليسي، ترجمه سيدمحمدرضا ناصرزاده و آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

5. زبان تخصصي مديريت، تأليف آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

6. زبان تخصصي مديريت، تأليف حسين منصوريان، انتشارات نگاه دانش

7. 2000 سوال چهارگزينه‌اي زبان تخصصي، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

 

نظريه‌هاي عمومي مديريت

1. مديريت عمومي، تأليف مهدي الواني، نشر ني

2. مباني سازمان و مديريت، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

3. مباني مديريت رفتار سازماني، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

4. تجزيه تحليل و طراحي سيستم‌ها، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

5. منابع انساني، تأليف اسفنديار سعادت، انتشارات سمت

6. تئوري سازمان، تأليف مهدي الواني، حسن دانايي فرد، انتشارات صفار

7. نظريه‌هاي عمومي مديريت، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده، حسين جليليان و سروش اصلاني، انتشارات نگاه دانش

8. نظريه‌هاي عمومي مديريت، تأليف سيدرضا سيدجوادين، انتشارات نگاه دانش

9. 2000 سوال چهارگزينه‌اي تئوري‌هاي مديريت، تأليف سيدرضا سيدجوادين، سيدمحمدرضا ناصرزاده و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

 

استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (GMAT)

1. استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت، تأليف احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش

2. استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت، تأليف امير عرفانيان، انتشارات نگاه دانش

3. استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت، تأليف امير عرفانيان و سروش اصلاني، انتشارات نگاه دانش

 

دانش مسائل روز

در زمينه مديريت موسسات توليدي، خدماتي و طرح‌هاي عمراني

1. دانش مسائل روز، تأليف آرمان اشراقي و حسين درگاهي، انتشارات نگاه دانش

2. دانش مسائل روز، تأليف سيدرضا سيدجوادين، انتشارات زمزمه نور

3. دانش مسائل روز، تأليف عليرضا صرفي، انتشارات دانش نوين

4. 2000 تست دانش مسائل روز، تأليف دكتر سيدجوادين، عليرضا صرفي و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

 

زبان و ادبيات فارسي

1. زبان و ادبيات فارسي، تأليف محمدجواد زينلي، انتشارات نگاه دانش

2. زبان و ادبيات فارسي، تأليف مصطفي عليزاده، انتشارات زمزمه نور

 

كتاب‌ مجموعه سوالات كنكور و پاسخ‌هاي تشريحي

1. مجموعه سوالات مديريت اجرايي گروه مؤلفان، انتشارات نگاه دانش