مدیریت کارآفرینی


منابع پيشنهادي انتشارات نگاه دانش براي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني

 

منابع پيشنهادي

 

زبان عمومي و تخصصي

1. زبان عمومي، تأليف آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

2. زبان عمومي، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

3. 504 واژه ضروري انگليسي ترجمه سيدمحمدرضا ناصرزاده و آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

4. زبان تخصصي مديريت با تأكيد بر استراتژي‌هاي درك مطلب، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

5. زبان تخصصي مديريت، تأليف آرمان اشراقي، انتشارات نگاه دانش

6. 2000 سوال چهارگزينه‌اي زبان تخصصي، تأليف سيدمحمدرضا ناصرزاده و ياشار دهدشتي، انتشارات نگاه دانش

 

رياضي و آمار

1. رياضيات عمومي جلد 1 و 2 تأليف دكتر پوركاظمي، نشر ني

2. رياضي عمومي، تأليف اميد محموديان، انتشارات نگاه دانش

3. 2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضي عمومي، تأليف اميد محموديان و اميرعرفانيان، انتشارات نگاه دانش

4. آمار و كاربرد آن در مديريت، تأليف دكتر عادل آذر و منصور مؤمني، انتشارات سمت

5. آمار و احتمال تأليف محسن طوراني، انتشارات پارسه

 

تئوري‌هاي مديريت

1. تئوري‌هاي مديريت، تأليف دكتر سيدجوادين و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

2. مديريت عمومي، تأليف مهدي الواني، نشر ني

3. مباني سازمان و مديريت، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

4. مباني مديريت رفتار سازماني، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

5. تجزيه تحليل و طراحي سيستم‌ها، تأليف علي رضائيان انتشارات سمت

6. منابع انساني، تأليف اسفنديار سعادت، انتشارات سمت

7. تئوري سازمان، تأليف مهدي الواني، حسن دانايي فرد، انتشارات صفار

8. مروري جامع بر نظريه‌هاي مديريت و سازمان، تأليف سيدرضا سيدجوادين، انتشارات نگاه دانش

9. مجموعه سوالات تئوري‌هاي مديريت، تأليف سيدرضا سيدجوادين و سيدمحمدرضا ناصرزاده، انتشارات نگاه دانش

10. 2000 سوال چهارگزينه‌اي تئوري‌هاي مديريت، تأليف سيدرضا سيدجوادين، سيدمحمدرضا ناصرزاده و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

 

اقتصاد خرد و كلان

1. اقتصاد خرد، تأليف محسن نظري، انتشارات نگاه دانش

2. 2000 سوال چهارگزينه‌اي اقتصاد خرد، تأليف محسن نظري، انتشارات نگاه دانش

3. اقتصاد كلان، تأليف محسن نظري، انتشارات نگاه دانش

4. 2000 سوال چهارگزينه‌اي اقتصاد كلان، تأليف محسن نظري، انتشارات نگاه دانش

 

مديريت كارآفريني

1. مباني كارآفريني، تأليف احمدپور دارياني و سيدمحمد مقيمي، انتشارات فرانديش

 

مديريت بازاريابي

1. مديريت بازاريابي، تأليف احمد روستا، داور ونوس و عبدالحميد ابراهيمي، انتشارات سمت

2. مديريت بازاريابي، تأليف عبدالحميد ابراهيمي و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

3. 2000 سوال جهارگزينه‌اي بازاريابي، تأليف عبدالحميد ابراهيمي و حسين جليليان، انتشارات نگاه دانش

4. مديريت بازاريابي، تأليف رضا مناجاتي، انتشارات نگاه دانش

5. مديريت بازاريابي، تأليف فيليپ كاتلر، ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته

6. اصول بازاريابي، تأليف فيليپ كاتلر، ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته

 

كتاب در مجموعه سوالات كنكور و پاسخ تشريحي

1. مجموعه سوالات مديريت جلد اول (دروس عمومي براي كليه گرايش‌ها)، گروه مؤلفان انتشارت نگاه دانش

2. مجموعه سوالات مديريت جلد دوم (دروس تخصصي گرايش كارآفريني)، گروه مؤلفان انتشارات نگاه دانش