فهرست مؤلفان

مشخصات مؤلفدرباره مؤلف

 

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا تهرانی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : دکتری مدیریت مالی ، ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر