مولفان

profile_picture

دکتر حسین منصوریان

hosseinmansourian@yahoo.com

تحصيلات آكادميك خود را در سال 1364 در رشته مديريت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي آغاز، و پس از فارغ التحصيلي به عنوان كارشناس در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي مشغول به كار شدم. در سال 1376 در رشته مديريت دولتي دانشگاه تهران در مقطع ارشد پذيرفته، و با رتبه اول فارغ التحصل شدم. پايان نامه ارشد از ميان پايان نامه هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، به عنوان پايان نامه برتر شناخته شد و در سال 1380به جشنواره شهيد رجايي ارسال گرديد كه در آن جا نيز از ميان پايان نامه هاي سراسر كشور به عنوان پايان نامه اول انتخاب گرديد كه در نتيجه آن مفتخر به دريافت لوح پژوهشگر برگزيده ملي از جانب رييس جمهور وقت شدم. در سال 1381 با رتبه 1 در مقطع دكتري دانشگاه تهران پذيرفته و در سال 1389 با معدل 67/17 درس خود را به پايان رساندم. از سال 1379 دروس زبان تخصصي مديريت، رفتار سازماني، تئوري هاي مديريت، ارتباطات انساني، و مديريت ارتباطات و رفتار سازماني را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه ها و موسسات اموزشي، من جمله دانشگاه تهران، تدريس مي كنم.

 

کتابهای مؤلف