مولفان

profile_picture

 مجید شهبازی

MajidShahbazi@Gmail.com

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) عضو انجمن حسابداری ایران (IAA) عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران(IMAA) عضو انجمن مهندسی مالی ایران (IFEA) کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی

 

کتابهای مؤلف