مولفان

گر من ز می مغان هستم، هستم؛ گر عاشق و رند و بت پرستم، هستم؛ هر طایفه ای ز من گمانی دارد؛ من زان خودم چنان که هستم، هستم.

 

کتابهای مؤلف