مولفان

• دارای 3 مقاله علمی پژوهشی • دارای بیش از 20 عنوان کتاب تالیفی • نوشتن 2 اصلاحیه بر روی کتابهای تحقیق در عملیات حمدی طاها و وینستون و قبول آنها توسط مولفین این 2 کتاب • . کتاب درس تحقیق در عملیات 1 : کاملترین کتاب موجود فارسی در زمینه برنامه ریزی خطی،برنامه ریزی آرمانی ، شبکه و حمل و نقل وتخصیص • کتاب درس تحقیق در عملیات 2 : شامل مباحث برنامه ریزی عدد صحیح، جریانهای شبکه ای ، برنامه ریزی غیر خطی ، برنامه ریزی پویا( با حل حدود 40 مساله مهم و معروف برنامه ریزی پویا)و نظریه بازی ها • جلد 1 کتاب 2000 تست : شامل تستهای تالیفی وگرد آوری شده تحقیق در عملیات 1 و 2 با طبقه بندی و تعیین در جه سختی سوالات • جلد 2 کتاب 2000 تست : شامل کلیه تستهای تحقیق در عملیات کنکور صنایع از ابتدا تا سال 89 ، سیستم از ابتدا تا سال 89 ، مجموعه مدیریت از سال 85 تا 89 ، دانشگاه آزاد صنایع ، سیستم و ریاضی کاربردی از سال 87 تا سال 89 • جلد 3 کتاب 2000 تست :شامل کلیه تستهای تحقیق در عملیات 1 و 2 کنکور صنایع از سال 90 به بعد ،سیستم از سال 90 به بعد ، مجموعه مدیریت از سال 90 به بعد ، دانشگاه آزاد صنایع ، سیستم و ریاضی کاربردی از سال 90 به بعد

 

کتابهای مؤلف