مولفان

profile_picture

دکتر محمد حقیقی

mhaghighi@ut.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حقیقی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : آموزش بازرگانی،آمریکا سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : بازاریابی - بازرگانی بین الملل

 

کتابهای مؤلف