مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر کاوه مهرانی درجه علمی : استادیار تحصیلات : • حسابداری، ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : • مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : حسابرسی - حسابداری مدیریت - روش تحقیق

 

کتابهای مؤلف