مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر بیتا مشایخی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : حسابداری سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : حسابداری مدیریت - حسابداری دولتی - حسابداری صنعتی

 

کتابهای مؤلف