مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر ساسان مهرانی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۹‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران ‏‎• کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران ‏‎• کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۹‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : حسابداری - حسابرسی

 

کتابهای مؤلف