مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی شاه حسینی درجه علمی : استادیار تحصیلات : دکتری مدیریت سیاستگذاری سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : معاون علمی - فناوری دانشگاه تهران 2

 

کتابهای مؤلف