مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا راعی درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکتری مدیریت مالی ، ایران • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : مدیریت ریسک - مهندسی مالی - سرمایه گذاری - بانکداری - سیستم های هوشمند سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : • ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏معاون ارزی بانک مرکزی‏‎,‎‏بانک مرکزی• ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۶‏‎,‎‏رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک تجارت‏‎,‎‏بانک تجارت• ۱۳۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۶‏‎,‎‏عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیر عامل بانک توسعه صادرات‏‎,‎‏بانک توسعه صادرات• ۱۳۸۲‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه‏‎,‎‏دانشکده مدیریت

 

کتابهای مؤلف