مولفان

نام و نام خانوادگی : دکتر طهمورث حسنقلی پور درجه علمی : دانشیار تحصیلات : • دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎• کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران• کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۷‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏مدرسه عالی مدیریت گیلان ‏‎,‎‏ایران سوابق شغلی: معاون آموزشی دانشکده مدیریت - ریاست فعلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران • زمینه های تخصصی - تحقیقاتی : بازاریابی - مدیریت خرید - تحقیقات بازار - روش تحقیق. ایشان در حال حاضر معاونت علمی فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشند.

 

کتابهای مؤلف