مولفان

سوابق تحصیلی: دكتراي مديريت منابع انساني از دانشگاه تربيت مدرس فوق ليسانس مديريت صنايع از دانشگاه صنعتي امير كبير ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي امير كبير

 

کتابهای مؤلف